PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Urbana

Amb l’objectiu d’ajudar a pal·liar la manca d’habitatge públic i assequible, l’Ajuntament de Cornellà busca incrementar el parc d’habitatges per destinar-lo a lloguer social o assequible obrint una nova línia gestionada per l’empresa municipal Procornellà a través de la publicació d’una oferta pública d’adquisició de fins a un màxim de cinc habitatges per a aquest any 2024.

El programa d’adquisició consisteix en la compra per part de Procornellà d’habitatges de propietat privada que compleixin els requisits establerts a les bases. Un cop efectuada la compra els immobles en qüestió passaran a ser patrimoni de Procornellà i després d’un procés de revisió i actualització s’adjudicaran a famílies incloses a programes de lloguer assequible o social amb necessitat d’habitatge.

La dotació econòmica per dur a terme aquest programa prové dels fons que integren el Patrimoni Municipal del Sòl i de l’habitatge de la societat municipal Procornellà amb un límit màxim de 500.000€ per a tot el programa incloent els preus de compravenda i la resta de despeses tributàries o de tramitació associades a les transmissions.

Així, totes aquelles persones interessades en vendre el seu habitatge i un cop comprovin que reuneixen els requisits recollits a les bases, poden proposar els seus habitatges per tal que formin part d’aquest programa d’adquisició municipal.

Què he de saber si vull vendre el meu habitatge?

Les persones interessades en vendre el seu habitatge han de ser persones físiques propietàries d’habitatges de fins a 75 m2 de superfície i la unitat familiar de les quals no tingui uns ingressos superiors a cinc vegades l’RSC. Altrament, es prioritzaran les ofertes en les quals els propietaris tinguin pendents de liquidació impostos municipals meritats abans de la publicació de les bases, especialment per causa d’herència. Recomanem llegir atentament les bases del programa i un cop comprovin que reuneixen els requisits, poden proposar els seus habitatges perquè siguin valorats i conèixer si poden formar part del programa d'adquisició municipal.

Com puc enviar a Procornellà la meva proposta?

Els propietaris que vulguin proposar el seu habitatge com a objecte de compra poden presentar sol·licitud de l’1 al 31 de juliol i de l’1 al 30 de setembre (agost inhàbil) per dos canals:

  • Via presencial a la seu de Procornellà al carrer Albert Einstein 47-49 mitjançant sol·licitud i acompanyada de la documentació requerida de dilluns a divendres de 9 a 14h
  • Via telemàtica a la seu electrònica de Procornellà. (cliqueu aqui)

Quant trigaré a saber si el meu habitatge és una de les cinc escollides pel programa?

Procornellà valorarà les diferents ofertes i un cop adoptat el seu posicionament emetrà l’Acta/Resolució que s’escaigui i dins el termini d’un mes computat des de la finalització del termini inicial de presentació d’ofertes o des de la data de presentació de l’oferta, en cas que es presenti fora del termini inicial.