PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Bústia Ètica

AQUEST NO ÉS UN CANAL PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ, NI PRESENTAR RECLAMACIONS

 

Sistema Intern d’Informació – Bústia Ètica

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL URBANA I ECONÒMICA S.A.  (en endavant, PROCORNELLÀ), disposa d’un Sistema Intern d’Informació que permet comunicar o denunciar en el context laboral o professional de PROCORNELLÀ, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu, sota la protecció de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que comuniquin infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Poden utilitzar aquest canal les següents persones:

  • Els membres del personal, directius i membres del Consell d’Administració de PROCORNELLÀ.
  • Els autònoms.
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de PROCORNELLÀ.
  • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions en el marc de una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris, becaris i treballadors en període de formació.
  • Aquelles persones quina relació laboral no s’hagi iniciat en el cas que la informació sobre les infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

 

Per a la utilització del Sistema Intern d’Informació accedeixi al següent enllaç:

Bústia Ètica  

 

A l’anterior enllaç té a la seva disposició la Política del Sistema Intern de Informació on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

En el cas que es realitzi una reclamació comercial, aquest Canal NO és la via oficial per presentar reclamacions. Per a aquest fi, PROCORNELLÀ disposa d’un servei d’Atenció al Client on es poden presentar les reclamacions o sol·licitar informació (info@procornella.cat)

AQUEST NO ÉS UN CANAL PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ, NI PRESENTAR RECLAMACIONS