PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Urbana
Serveis de l' OLH

Informació i assessorament:

 • Promocions d'habitatge municipal

 • Comunicacions d'inici de procediments d'adjudicació de promocions d'habitatge protegit privades

 • Ajuts per l'accés a l'habitatge protegit

 • Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges

 • Ajuts per al pagament de lloguers i hipoteques

Gestió:

 • Inscripció al Registre de Sol·licitants d'habitatges protegits

 • Sol·licituds d'ajuts al pagament del lloguer i de la hipoteca.

 • Sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

 

REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Cornellà de Llobregat.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va crear l'any 2010 el “Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat” per facilitar l’accés d’aquelles persones interessades en l’adquisició o arrendament d’habitatges protegits d’aquelles promocions, públiques i/o privades, que es dugin a terme a la nostra localitat.

Des de l’aprovació del Decret 106/2009, de 19 de maig és necessari, per poder adquirir/llogar qualsevol habitatge protegit, estar inscrit al “Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya”.

El “Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat” forma part del “Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya”. L’Ajuntament ha encomanat a la seva empresa municipal, PROCORNELLÀ (abans EMDUCSA), el manteniment, la gestió i control d’aquest registre propi municipal, a través de l’Oficina Local d’Habitatge.

Les passes a seguir per realitzar la inscripció són:

 1. Complimentar la sol·licitud amb totes les dades requerides.
 2. Imprimir la sol·licitud un cop emplenada. En cas de no poder fer-ho, s’haurà de prendre nota del NÚMERO DE SOL·LICITUD per poder-ho imprimir a l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà de Llobregat.
 3. Presentar a l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà de Llobregat la sol·licitud impresa, degudament signada per tots els membres de l’unitat de convivència, juntament amb el volant de convivència (padró) i fotocòpia de tots els fulls de la Declaració de Renda de l’últim exercici fiscal de tots els integrants de la sol·licitud. En cas de no haver fet Declaració de Renda, per no estar-ne obligat, podrà presentar el Certificat d’Imputacions corresponent al mateix any de la dita Declaració (emès per la Agència Tributària).
 4. Un cop comprovat l’acompliment dels requisits inicialment exigits, s’enviarà a la persona sol·licitant la notificació de la resolució d’acceptació o de desestimació de la inscripció al Registre de Sol·licitants.

A partir d’aquest moment, i no abans, es considerarà inscrita al Registre la sol·licitud realitzada.

La inscripció té una durada de 3 anys.

Els habitatges se sortejaran entre les persones inscrites en el Registre (abans de l’inici de la promoció), d’acord amb les característiques indicades en la seva sol·licitud i els requeriments que estableixi cada convocatòria de sorteig d’habitatges.

Després de cada sorteig, aquelles sol·licituds que hagin resultat adjudicatàries provisionals, hauran de presentar la documentació que se’ls requereixi per comprovar el compliment de tots els requisits establerts.

La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, per dues vegades, comporta la baixa del Registre i la impossibilitat de poder inscriure-s’hi en un termini de 5 anys.

 • Per formalitzar la sol·licitud via internet, cliqueu aquí
 • Per imprimir la sol·licitud, i presentar-la complimentada a les oficines de PROCORNELLÀ, cliqueu aquí
 • Per veure la Normativa completa del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà, cliqueu aquí
 • Per veure la totalitat del Decret 106/2009, de 19 de maig, cliqueu aquí

Oficina Local d'Habitatge de Cornellà de Llobregat - C/ Avellaner 7, Telèfon: 93.376.31.81 - e-mail: olh@procornella.cat. Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:30; divendres de 9:00 a 15:00.

Pot demanar "Cita prèvia" a través de www.olhcornella.cat o trucant al 93.376.31.81.

 

AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER I DE LA HIPOTECA

Des de l'OLH informem, gestionem i tramitem els ajuts vigents en cada moment.

Per poder-los sol·licitar cal que hi hagi convocatòria oberta i complir amb els requisits que s'hagin establert.

Els ajuts que estramiten i es gestionen des de l'OLH, provenen de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (www.gencat.cat).

 • Els ajuts vigents en aquest moments (2018) són:

  • Ajuts d'Especial Urgència per a rebuts de lloguer o hipoteca pendents de pagament.

  • Ajuts al pagament del lloguer (fins el dia 29 de juny de 2018)

 

REHABILITACIÓ D’EDIFICIS RESIDENCIALS I HABITATGES

La convocatòria oberta el passat 6 d'octubre ha tancat en data de 24 d'octubre l'admissió de sol·licituds d'informes d'idoneïtat previs a les sol·licituds d'ajuts, per exhauriment de la dotació econòmica de la Convocatòria 2016 d'Ajuts a la Rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Des de l’ OLH informem, tramitem i gestionem, si s’ escau, aquests Ajuts.

Les actuacions subvencionables són :

 1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ ( Estructura, façanes, coberta, patis, etc )
 1. ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT ( Aïllament tèrmic, acústic, substitució de fusteries, sistemes de calefacció, refrigeració, equips de generació amb energies renovables, eficiència energètica de les instal·lacions comuns, etc )
 1. ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ( Instal·lació d’ascensor,  elements de comunicació entre els habitatges i l’exterior,  senyals lluminosos o sonors i productes de recolzament com grues i altres per tal de permetre l’accés de persones amb discapacitat a elements comuns de l’edifici, etc )
 1. ACTUACIONS D’HABITABILITAT : INTERIOR D’HABITATGE (Adaptació a la normativa de les instal·lacions, millores a l’accessibilitat i mobilitat interior , millores de la sostenibilitat , assoliment de les condicions mínimes d’habitabilitat, etc )

 

Aquests Ajuts són per obres no iniciades, i es requereix un Informe d’Idoneïtat previ.  

Per a més informació  :  www.cmh.cat   o a l'Oficina Local d'Habitatge de Cornellà (93.376.31.81)

 

INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA
Atenció al ciutadà que presenta dificultats en el pagament del préstec hipotecari, pel seu posterior assessorament a través de la Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà (FAVCO) segons el conveni signat entre aquesta entitat i PROCORNELLÀ