PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Urbana
Promocions
Borsa de lloguer social municipal de Cornellà de Llobregat

L’Ajuntament de Cornellà ha obert el període per a sol·licitar a persones que tinguin pisos sense habitar en el municipi, que els cedeixin per crear una borsa d’habitatge de lloguer social.

El termini inicial ha estat prorrogat fins la captació del nombre total d'habitatges (40) i els interessats hauran de contactar amb l’empresa municipal PROCORNELLÀ, presentant el corresponent full amb les dades bàsiques de l’habitatge i del/s propietari/s.

Una vegada realitzades les revisions pertinents, PROCORNELLÀ gestionarà la signatura del contracte d’arrendament entre els propietaris i els llogaters, els quals hauran estat seleccionats pel departament d’Acció Social de l’Ajuntament. L’objectiu és oferir un habitatge digne a persones en situació de vulnerabilitat.

El contracte tindrà una vigència inicial de 3 anys, d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans vigent.

En una primera fase se sol·licitaran un màxim de 40 pisos, els quals hauran d’estar situats a Cornellà i comptar amb els elements bàsics d’habitabilitat (cuina, bany, saló i 2-3 habitacions) i cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

PROCORNELLÀ farà front als pagaments mensuals dels lloguers directament als propietaris fins a l’extinció de cada contracte subscrit. Així mateix, assumirà al seu moment, la devolució dels habitatges als seus propietaris, garantint que aquests estaran, com a mínim, en les mateixes condicions que al començament de l’arrendament, fent-se càrrec dels possibles desperfectes que es produeixin.

Els habitatges tindran una renda entre 400 i 500 euros (com a màxim) inclosos els serveis de comunitat i impostos.

Els llogaters seleccionats assumiran un pagament mensual a PROCORNELLÀ de 180 euros. Les despeses corresponents als consums (aigua, llum, gas) també hauran de ser satisfetes directament pels inquilins a les empreses subministradores.

La iniciativa és possible gràcies a la voluntat de l'Ajuntament de destinar part d'una plusvàlua obtinguda per la venda d'un immoble en el World Trade Center Almeda Park, uns 735.000 euros a un fons d'habitatge de lloguer social.

PROCORNELLÀ - C. Albert Einstein 47-49 - Telf. 93.474.02.02

DocumentsDocuments
Habitatges en lloguer (no protecció oficial)
DocumentsDocuments
Habitatges de lloguer amb possibilitat de compra (NO protecció oficial)
DocumentsDocuments